news

اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 و استانداردهای زیست محیطی و سلامت و امنیت محیط کاری و کارکنان 14001 و 45001 توسط شرکت پنتا

شرکت پنتا همواره خود را ملزم به رعایت استانداردهای سخت گیرانه در جهت نیل به محصولی با کیفیت می داند. در این راستا، اخذ گواهینامه های استاندارد مدیریت کیفیت، محیط زیست و سلامت کارکنان را از اولویت های خود دانسته و موفق به کسب استانداردهای مذکور گردیده است

شرکت پنتا همواره خود را ملزم به رعایت استانداردهای سخت گیرانه در جهت نیل به محصولی با کیفیت می داند. در این راستا، اخذ گواهینامه های استاندارد مدیریت کیفیت، محیط زیست و سلامت کارکنان را از اولویت های خود دانسته و موفق به کسب استانداردهای مذکور گردیده است