TOUCHLESS TOUCHLESS
پنتا
شرح محصول:

کلید های آسانسور سری لمسی یا غیر تماسی از مجموعه کلیدهایی هستند به جهت مقابله با گسترش بیماری های واگیر و ویروسی طراحی و ساخته شده است. این کلید آسانسور قابلیت احضار و فراخوانی آسانسور را از فاصله نزدیک به دو سانتیمتر داراست. لذا هیچگ.مه برخورد فیزیکی با کلید صورت نمی گیرد. از این کلید می توان در انواع شستی آسانسور که در طبقات مورد استفاده قرار میگیرد، همچنین در پنل کابین آسانسور استفاده نمود. ابعاد خاص، دوام و کیفیت این محصول در کنار قیمت رقابتی آن با سایر کلیدها از آن محصولی متمایز خلق نموده است.

Panel Dimension (mm)

40

W

Width

40

H

Height

18DDepth