پلاتین پلاتین
پنتا شستی طبقات با انعطاف ابعادی و شیوه نصب اختصاصی پنتا
شرح محصول:

پنل روکار خانواده محصولات پلاتین

با امکان نصب پنجره نمایشگر رنگی